Glavni, izvedbeni, tipski i projekt uklanjanja građevine – Detalji pravilnika, što morate imati napravljeno.

◂ Povratak na listu članaka

Osnovne informacije o projektnoj dokumentaciji

Poznato je da se iza dokumentacije skrivaju problemi, bez nje na vašem gradilištu ili budućoj kući mogu se potkrasti greške, odnosno pojaviti razne opasnosti i nesukladnosti. Preporučujemo da obaveze iz pravilnika i zakona koje u nastavku opisujemo kroz proces gradnje imate pod kontrolom, bez obzira tko ih radi. Kvalitetan projekt je rezultat dobre suradnje između arhitekta i investitora.

Što nam govori pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina?

Prije izrade projekta, investitor i projektant zaključuju ugovor o projektiranju. Ugovor regulira njihove međusobne odnose, predmet ugovaranja, cijenu izrade projektne dokumentacije, rok završetka izrade projekta te druge obveze.

No, osim navedenog projektant također ima određene obveze kao što je izrada projekta građevine. Projekt građevine mora ispunjavati propisane uvjete, odredbe Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i posebne propise, biti u skladu s lokacijskom dozvolom i ispunjavati bitne zahtjeve za građevnu

Temelj donošenja Pravilnika

Na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA.

Što se pravilnikom propisuje?

Pravilnik je stupio na snagu 11.6.2020.godine i njime se propisuje:

 • obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata
 • način opremanja, uvjeti promjene sadržaja
 • označavanje projekata
 • način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba
 • način razmjene elektroničkih zapisa u skladu s posebnim propisima
 • pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Donosimo vam pregled najosnovnijih informacija vezano uz Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina a više informacija i kompletan Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku NN br. 118/19

Vrste projekata obuhvaćenih ovim Pravilnikom su:

 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Tipski projekt
 • Projekt uklanjanja građevine

Ovi projekti moraju biti sastavljeni u skladu s odredbama Pravilnika.

Glavni projekt – opći zahtjevi

Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te se procjenjuju troškovi za njezino građenje.

Osnovni elementi i sadržaj projekta

Propisana su:

 • Pravila za uvezivanje projekata
 • Osnovni sadržaj i opremanje projekata ( opći i tehnički dio)
 • Pravila za izmjenu sadržaja projekata
 • Potpisivanje i odgovornost za potpisani projekt

Način izrade projekata i odgovornost za potpisivanje

Projekti se izrađuju računalnom tehnikom. Za potrebe upravnog postupka projekt se izrađuje kao elektronički zapis i potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom prema posebnom propisu kao i ispis toga projekta ovjeren od strane projektanta u skladu s odredbama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Na projekte izrađene kao elektronički zapis primjenjuju se i odredbe posebnog zakona kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

Projekti se potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom poslovne kartice odgovarajuće komore koja sadržava naziv i OIB komore te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape, projektant i glavni projektant, preuzimaju odgovornosti za izjavu projektanta, odnosno glavnog projektanta te pojedine dijelove tekstualnog, proračunskog, tabličnog i drugog tehničkog dijela projekta, odnosno svakog pojedinog grafičkog prikaza pojedine mape u propisanom dijelu, u skladu s odredbama Zakona i drugim posebnim propisima.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape glavni projektant preuzima odgovornost i za pojedini dio projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje tehničkog rješenja građevine (zajednički tehnički opis, situaciju građevine, zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja, podatke za komunalni i vodni doprinos, ukupne podatke o višku iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu koji će preostati prilikom građenja građevine u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno područje rudarstva i sl.) te odgovornost za međusobnu usklađenost svih faza i etapa određenih lokacijskom dozvolom.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom na predviđenoj stranici za ovjeru revident preuzima odgovornost u propisanom dijelu u skladu s odredbama Zakona i drugim posebnim propisima.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice prve mape glavnog projekta stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu koja izrađuje Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara preuzima odgovornost u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa za Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom na naslovnoj stranici prve mape glavnog projekta ovlašteni inženjer geodezije preuzima odgovornost u propisanom dijelu u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa za geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u visinskom i položajnom smislu i geodetsku situaciju građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu.

Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzima odgovornost u skladu s odredbama posebnih propisa.

Potpisom se preuzima odgovornost.

Projektant potpisuje:

 • naslovnu stranicu projekta odnosno pojedine mape koja je sastavni dio projekta
 • pojedini tekstualni dio
 • pojedini grafički prikaz

Glavni projektant potpisuje:

 • pojedini dio projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje tehničkog rješenja građevine
 • naslovnu stranicu projekta, odnosno svake mape koja je sastavni dio projekta

Projektant i glavni projektant svojim potpisom preuzimaju odgovornosti u propisanom dijelu, u skladu s odredbama Zakona o gradnji i drugim posebnim propisima.

Odgovorna osoba u projektantskom uredu potpisuje:

– naslovnu stranicu mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta koji je projektiran u tom projektantskom uredu i svojim potpisom preuzima odgovornost u skladu s odredbama posebnih propisa.

Sadržaj i opremanje projekata – opći dio

Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio. Projekt u općem dijelu obvezno sadrži:

 • naslovnu stranicu projekta
 • stranicu za ovjeru revidenta kvalificiranim elektroničkim potpisom ako je revizija potrebna
 • popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta
 • popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili i
 • sadržaj mape

Osim gore navedene dokumentacije glavni projekt u općem dijelu sadrži i:

 • izjavu projektanta sukladno Zakonu
 • izjavu glavnog projektanta (samo u prvoj mapi glavnog projekta) sukladno Zakonu
 • rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš (samo u prvoj mapi glavnog projekta)
 • posebne uvjete i/ili uvjete priključenja ako se utvrđuju (samo u prvoj mapi glavnog projekta) i
 • lokacijsku dozvolu (samo u prvoj mapi glavnog projekta ako je izdavanju građevinske dozvole prethodila lokacijska dozvola).

Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži:

 • naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koja je izradila projekt
 • naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB investitora
 • naziv građevine ili njezinog dijela te oznaku faze ili etape ako su određeni lokacijskom dozvolom
 • lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu zahvata u prostoru)
 • zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta (ZOP)
 • oznaku mape
 • redni broj mape
 • razinu razrade odnosno namjenu projekta (jedan od naziva: »GLAVNI PROJEKT«, »IZVEDBENI PROJEKT«, »TIPSKI PROJEKT« ili »PROJEKT UKLANJANJA«)
 • strukovnu odrednicu projekta
 • naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi (primjerice: projekt niskonaponske instalacije)
 • ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja) i kvalificirani elektronički potpis projektanta
 • ime i kvalificirani elektronički potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i
 • mjesto i datum izrade projekta.

Naslovna stranica prve mape glavnog projekta obvezno sadrži ime, broj ovlaštenja i kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog inženjera geodezije koji je izradio geodetske situacije.

Ako se radi o građevinama kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara naslovna stranica prve mape glavnog projekta obvezno sadrži ime i kvalificirani elektronički potpis stručne osobe ovlaštene po posebnom propisu koja je izradila prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara.

Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, broj ovlaštenja i kvalificirani elektronički potpis glavnog projektanta.

Sadržaj i opremanje projekata – tehnički dio

Tekstualni, proračunski, tablični i drugi tehnički dijelovi projekta, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

na svakoj stranici – naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga.

Na završnoj stranici: gornje podatke + potpis i otisak pečata projektanta koji je izradio prilog.

Grafički prikazi moraju imati sastavnicu smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm koja sadrži podatke:

Izmjena sadržaja projekta

Ako tijekom upravnog postupka izdavanja građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu odnosno izdavanja potvrde na glavni projekt za gradnju građevina i izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola dođe do izmjene sadržaja projekta, izmijenjeni projekt odnosno izmijenjenu pojedinu mapu prilaže se ponovno u elektroničkom obliku u PDF formatu i treba biti nazvan i poredan na način da se izvornom imenu datoteke doda oznaka izmjene (primjerice: Mapa_2_projekt odvodnje_Ispravak_1) a na naslovnoj stranici oznaka ispravka i novi datum.«. Uz elektronički zapis potrebno je dostaviti i ispisani primjerak tog izmijenjenog glavnog projekta odnosno tipskog projekta.

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt zavisno o vrsti građevine, odnosno radova, sadrži:

 • arhitektonski projekt,
 • građevinski projekt,
 • elektrotehnički projekt,
 • strojarski projekt i
 • geodetski projekt

Isto tako u njemu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa i kao takav mora sadržavati podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje. Glavni projekt se sastoji od više projekata i sadrži detaljniju razradu nacrta i detalja nego idejno rješenje.

Glavni projekt građevine u tekstualnom dijelu

Glavni projekt građevine u tekstualnom dijelu moraju biti svi podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka sadržani su u odgovarajućim projektima pojedinih struka, i to u:

 • tehničkom opisu
 • dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrodinamičkim i termodinamičkim proračunima, proračunima termotehničkih sustava i opreme, fizikalnih svojstava i drugoga, te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva)
 • programu kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)
 • posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad i
 • iskazu procijenjenih troškova građenja.

Glavni projekt – opći zahtjevi

Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te se procjenjuju troškovi za njezino građenje.

Glavni projekt građevine – grafički prikazi

Grafički se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru.

Grafički prikazi za projektirani dio građevine sadrže:

 • situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela građevine u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima građevine i drugim građevinama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje,
 • nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti građevine) projektiranog dijela građevine, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti građevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina
 • nacrte kojima se, ovisno o vrsti i namjeni građevine, daje rješenje uređenja građevne čestice (namjenu i obradu površina, ograde, ogradne i druge zidove te druge elemente projektirane u cilju uređenja terena), ako je potrebno
 • sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela građevine, dijelova građevine i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine građevine ili njihove dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.), ako je potrebno i
 • 3D i druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje građevine.

Građenje do određenog stupnja dovršenosti

Glavni projekt zgrade stambene, poslovne ili stambeno-poslovne namjene ne mora sadržavati dio glavnog projekta kojim se daje tehničko rješenje završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinačnoga stambenog, odnosno poslovnog prostora unutar te zgrade.

Izvedbeni projekt

Za obiteljske kuće nije obavezan ali je u svakom slučaju preporučljiv i kao takav može se ugovoriti između investitora i projektanta ili investitora i izvođač. Ako želite da se na vašem projektu sve kvalitetno izvede onda svakako pristupite izradi izvedbenog projekta jer u njemu dobivate razrađene detalja za kvalitetnu gradnju. Na kvalitetnim izvedbenim projektima rade se konačni troškovnici koji će vam dati uvid u pravo stanje i precizniju procjenu troškova gradnje i opremanja.

Sadržaj izvedbenog projekta

Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (primjerice: planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

Isto tako sadrži i detaljnije opise i dodatne računske provjere (ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja) i detaljniju razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete.

Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja građevine.

Tipski projekt

Što je tipski projekt?

Često se susrećemo s izrazom „tipske građevine“ no Zakonom o gradnji je propisano da se pod pojmom „tipski projekt“ ( pa tako i tipska građevina) smatra samo onaj za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo Rješenje o tipskom projektu. Valjani tipski projekt je projekt koji sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta bez definiranja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji.

Valjani tipski projekt je projekt koji sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta bez definiranja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji i za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo Rješenje o tipskom projektu.

Prednost tipskog projekta

Prednost tipskog projekta je da se jednom u projektu definira građevina ili njezin dio koji se zatim mogu postavljati (izvoditi) više puta na raznim lokacijama, a da se kasnije dodatno određuju samom dijelovi građevine koji ovise o konkretnoj lokaciji.

Najčešći primjeri tipskih projekata su projekti za: kioske, prenosive autoplin jedinice (tzv.skid jedinice) s pratećim građevinama, nadstrešnice, reklamni stupovi, transformatorske stanice..

Izrada tipskog projekta

Tipski projekt izrađuje projektant -fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer

Sadržaj tipskog projekta

Tipski projekt sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta osim dijela sadržaja koji je vezan za građenje na određenoj lokaciji i podatke o investitoru.

Posebno moraju biti obrađeni oni aspekti izvođenja dijela građevine koji su bitni za tipizaciju građevine ili njezinog dijela na koji se tipski projekt odnosi, i to u:

 • tehničkom opisu
 • dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
 • programu kontrole i osiguranja kvalitete
 • posebnim tehničkim uvjetima građenja
 • iskazu procijenjenih troškova građenja
 • posebnim tehničkim uvjetima gospodarenja otpadom
 • grafičkim prikazima

Projekt uklanjanja

Za uklanjanje građevine ili njezinog dijela potrebno je od ovlaštenog arhitekta ili inženjera građevine zatražiti izradu projekta uklanjanja građevine, a nadležnom tijelu graditeljstva pisano prijaviti početak radova na uklanjanju građevine. (npr. u Gradu Zagreb – Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.)

Popis nadležnih tijela možete pronaći na stranici: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8584

U prijavi početka radova na uklanjanju građevine vlasnik je dužan navesti projektanta koji je izradio projekt uklanjanja, oznake tog projekta, izvođača i nadzornog inženjera.

Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave radova na uklanjanju građevine o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, a građevinsku inspekciju i o projektantu i oznakama projekta uklanjanja građevine.

Prilikom uklanjanja građevina ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina, niti ugroziti život i zdravlje ljudi ili drugi javni interes, a s građevnim otpadom nastalim uklanjanjem građevine mora se postupati sukladno zakonskim odredbama kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

Projekt uklanjanja građevine

Projekt uklanjanja građevine treba zadovoljiti osnovne odrednice i sadržaj projekta koje su propisane Pravilnikom. Na izradu dijelova projekta uklanjanja kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana za glavni i izvedbeni projekt.

Gradnja u skladu sa zakonom

I ne zaboravite – bez obzira koju vrstu objekta želite izgraditi, on mora biti izveden na sljedeći način: u skladu sa zakonom, tj. pri izvedbi se moraju poštovati zakoni, propisi i standardi. Tehnički korektno, tj. objekt mora biti izveden u skladu s važećim tehničkim propisima, normama, uzancama i uobičajenim pravilima struke te u skladu sa suvremenim dostignućima znanosti i tehnike. To se utvrđuje tehničkom dokumentacijom i nacrtima, opisima, tehničkim specifikacijama i drugom dokumentacijom što je određena ugovorom o građenju, pravodobno, tj. u roku koji je određen ugovorom o građenju.

 

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka