Građevinska dozvola – za što je sve potrebna i kako je dobiti?

◂ Povratak na listu članaka

Ako želite izgraditi, proširiti, konstrukcijski preinačiti ili promijeniti namjenu postojeće građevine, trebat će vam odgovarajuća dozvola. Najčešće je to građevinska dozvola – dokument kojim su obuhvaćeni standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i gradnje.

Započnete li gradnju bez dozvole, možete biti krivično gonjeni ili će vam biti uručen nalog za uklanjanje konstrukcije.

Građevinska dozvola vam, osim za izgradnju cjelokupnog objekta, treba i za projekte kao što su proširivanje zgrade, prenamjena potkrovlja ili dodavanje nove stambene jedinice.

Građevinska dozvola nije potrebna za uobičajene popravke, za gradnju zidova ili ograda na međi kao ni za gradnju manjih pomoćnih objekata uz već postojeću legalnu glavnu građevinu.

Bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta moguće je izgraditi cisternu za vodu, sabirnu jamu, ogradu visine do 2,2 m, pješačku stazu, boćalište i slično. Bez građevinske dozvole, ali s izrađenim glavnim projektom, moguće je graditi bazen do 100 m2, pomoćnu jednoetažnu građevinu do 50 m2, nadstrešnicu, plastenik i slično.

Bez obzira što za gore navedene građevine nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, za većinu je potrebna izrada glavnog projekta, prijava gradnje, plaćanje potrebnih komunalnih doprinosa (ukoliko se povećava izgrađeni volumen na građevnoj čestici) i, nakon završetka radova, uporabna dozvola i upis izgrađene građevine u katastar i u gruntovnicu.

Međutim, ako ste u nedoumici, svakako potražite savjet arhitekata ili ovlaštenih inženjera građevine koji vode ovakve investicije i u skladu s propisima odgovaraju za to da sve bude usklađeno s prostornim planovima.

O svim propisima iz područja gradnje možete se informirati na stranicama Ministarstva graditeljstva

Što je potrebno za izdavanje građevinske dozvole?

1. Potrebno je angažirati ovlaštenog projektanta arhitektonske ili građevinske struke koji će izraditi projekt građevine – najprije idejno rješenje, a onda i glavni projekt.

2. Investitor mora imati dokaz o pravnom interesu, odnosno potvrdu o vlasništvu (ili da će ugovorom o kupnji ili nekim drugim dokumentom postati vlasnik građevne čestice na kojoj namjerava graditi). Uz vlasničko usklađenje, međe građevinske čestice moraju biti usklađene sa stvarnim stanjem na terenu pa je potrebno angažirati i ovlaštenog geodeta koji će obaviti sve predradnje za izradu odgovarajućih geodetskih podloga potrebnih za glavni projekt na osnovu kojega se izdaje građevinska dozvola.

3. Kada je idejno rješenje, odnosno dizajn građevine, završen, ovlašteni projektant izrađuje opis i prikaz građevine te ga digitalno potpisuje i elektronskim putem, preko portala e-dozvole, predaje uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

4. Ukoliko pravni odnosi na građevinskoj čestici nisu riješeni ili je potrebna zahtjevnija preparcelacija zemljišta kako bi se dobila građevinska čestica ili pak postoji potreba za faznom gradnjom, umjesto opisa i prikaza izradit će se na osnovu Idejnog rješenja idejni projekt i zatražiti lokacijska dozvola, također elektronskim putem. U procesu ishođenja lokacijske dozvole, riješit će se urbanistički problemi, ali i izdati svi potrebni uvjeti priključenja odnosno svi posebni uvjeti.

5. Nakon što se utvrde posebni uvjeti i uvjeti priključenja, bilo izravno ili putem lokacijske dozvole, pristupa se izradi glavnog projekta koji se sastoji od arhitektonskog i građevinskog projekta te projekata instalacija vode odvodnje, električne instalacije i strojarske instalacije. U glavnom projektu se koristi odgovarajuća geodetska podloga, koju je već ranije izradio ovlašteni geodet. Ukoliko građevina nema samo uvjete priključenja, već i određene posebne uvjete, bit će potrebni dodatni projekti, odnosno elaborati – protupožarni, geomehanički i slično. 

6.Digitalno ovjeren glavni projekt predaje se elektronskim putem, preko portala e-dozvole, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

7. Za građevinsku dozvolu platit ćete pristojbu čiji iznos ovisi o procjeni vrijednosti radova te komunalni doprinos koji će obračunati nadležna služba u općini.

 

Izvođenje i nadzor radova

Bez obzira na to je li za planiranu gradnju izdana pravomoćna građevinska dozvola ili se gradnji pristupa sa ili bez glavnog projekta, a bez građevinske dozvole, potrebno je ugovoriti radove s izvođačem i nadzornim inženjerom te izvršiti prijavu gradnje.

U ime investitora nadzor nad radovima provodi ovlašteni inženjer. Nadzorni inženjer obavljat će nadzor radova ovisno o kategoriji građevine – samo za konstrukciju u slučaju da građevina pripada 3. kategoriji, ili nadzor konstrukcije i nadzor izvedbe svih instalacija, u slučaju da građevina ima posebne uvjete i pripada 2. skupini. On će provjeriti ima li izvođač sve potrebne dokumente i sva potrebna ovlaštenja za izvođenje radova, izvodi li radove po pravilima struke i koristi li odgovarajuće materijale. Nadzorni inženjer će nakon završetka radova tražiti od izvođača završno izvješće o izvedenim radovima. Također će tražiti izradu potrebnih ispitivanja izvršenih radova.

Nakon završetka radova, nadzorni će inženjer dati izvješće koje je osnova za tehnički pregled i uporabnu dozvolu, nakon čijeg se ishođenja građevina može upisati u katastar i gruntovnicu, odnosno može postati legalna.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka