Građevinska dozvola – za što je sve potrebna i kako do nje?

Ako želite izgraditi, proširiti ili konstrukcijski preinačiti postojeći objekt, za to trebate odgovarajuću dozvolu. Drugim riječima, za neke gradnje trebat će vam građevinska dozvola. Radi se o dokumentu kojim su obuhvaćeni standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i gradnje.

Započnete li gradnju bez dozvole, možete biti krivično gonjeni ili će vam se uručiti nalog za uklanjanje konstrukcije.

Za izvođenje radova možda ćete trebati i odobrenje za gradnju. Odvojeni zahtjevi, kako za odobrenje gradnje tako i za građevinsku dozvolu, moraju se predati nadležnom tijelu lokalne uprave.

Građevinska dozvola vam treba, osim za izgradnju cjelokupnog objekta, i za projekte kao što su proširivanje zgrade, prenamjena potkrovlja i gradnja garaže.

Građevinska dozvola nije potrebna za uobičajene popravke, zatim za neke zidove ili ograde na međi (iako i za to može biti potrebno odobrenje za gradnju).

Međutim, ako ste u nedoumici, potražite savjet u nadležnom uredu lokalne uprave – osobito ako se radovi izvode na sustavima grijanja, sanitarnim sustavima i unutarnjim ili vanjskim odvodima.

O svim propisima iz područja gradnje možete se informirati na stranicama Ministarstva graditeljstva ovdje.

Neke od građevina koje ne moraju imati dozvolu ipak moraju imati glavni projekt!

Od 2015. godine postoji novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji omogućuje da se neke jednostavne građevine, primjerice pomoćni objekti ili garaže mogu graditi – bez građevinske dozvole!

Investitorima to znači jedan administrativni korak manje jer ne moraju prije početka gradnje dolaziti u nadležne urede i podnositi zahtjev za izdavanje dozvole.

Ali, treba voditi računa kako za neke od građevina iz ovog Pravilnika, bez obzira na to što ne trebaju dozvolu, moraju imati glavni projekt.

Što je potrebno za izdavanje građevinske dozvole?

  1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi
  1. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja
  1. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja
  1. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje
  1. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine
  1. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor

Podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu

Najjednostavniji način jest prije početka izvođenja radova predati obavijest o gradnji na posebnom obrascu ureda lokalne uprave. Za mali projekt detaljni nacrti nisu obično potrebni. Ako niste sigurni, pokažite svoje nacrte i ideje građevinskom inspektoru dovoljno vremena prije započinjanja radova.

Detaljne izvedbene planske nacrte i tlocrte možda ćete trebati kod kompliciranijih projekata, pa ih unaprijed pripremite. Dajte ih napraviti dovoljno vremena prije namjeravanog početka radova.

Za građevinsku dozvolu zaračunat će vam se pristojba čiji iznos ovisi o ukupnoj vrijednosti radova, a iz nje će se također pokriti troškovi građevinskog inspektora lokalne uprave koji će kontrolirati radove tijekom izgradnje.

Ako vam odbiju zahtjev – zato što planirani zahvati ne odgovaraju propisima ili zato što nisu pravilno pripremljeni – malo je vjerojatno da će vam uvažiti žalbu. Morat ćete ponoviti čitav postupak.

Lokalna vlast može malo ublažiti propise, primjerice ako ih se uvjeri da su materijali koje planirate koristiti prihvatljivi, iako nisu propisima priznati. Ako se u nadležnom uredu lokalne uprave ne slažu s time, možete se žaliti Ministarstvu za graditeljstvo i zaštitu okoliša. U uredu lokalne uprave objasnit će vam kako to napraviti, ali trebat će vam i savjet arhitekta ili građevinskog stručnjaka.

Za bazen će vam trebati glavni projekt

Nadzor radova

Građevinski inspektori u raznim fazama izvedbe građevinskih radova, a i nakon njihova završetka mogu provjeravati radite li u skladu s građevinskim propisima.

Možda ćete ih morati obavijestiti unaprijed o pojedinim fazama. Na primjer, obavijest o polaganju betona ili nekog drugog materijala na gradilištu možda će trebati poslati najmanje 24 sata unaprijed. Građevinski inspektor može zatražiti provjeru ugrađenog materijala ako tražena obavijest nije dostavljena.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati svoju sposobnost da ispuni određene minimalne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i čvrstoću predložene građevine. Općinski inspektor nadležan za to područje kontrolira izvođenje radova prema planovima, uz naplatu pristojbi ovisno o troškovima projekta.

Napomena o planovima gradnje!!!

Planovi se moraju predati građevinskom inspektoru prije početka radova. Međutim, u praksi, pregovori započinju puno ranije kako biste bili sigurni da će nacrti barem načelno biti prihvaćeni. Neke se pojedinosti propisa također razlikuju.

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Na česti upit  za što sve nije potrebna dozvola za građenje, pravi odgovor najlakše je naći u Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.

Bez odgovarajućeg akta za građenje moguće je tako graditi: bazen tlocrtne površine do 100 m2, dječje igralište, nadstrešnice samostojeće ili vezane uz kuću ako su manje od 15 m2, ograde do 1,6 m visine, potporne zidove do 1 m, otvorena ognjišta do 1,5 m2, uređenje staza, platoa, stuba, nadstrešnica za držanje stoke zaštićena od vjetra sa najviše tri strane i drugo.

Kod nadstrešnica je bitno naglasiti da se dopuštenje ne odnosi na nadstrešnice terasa na zgradama već se radi o nadstrešnicama vezanim za tlo na građevnoj čestici postojeće zgrade.

Iako se nabrojeni objekti i elementi mogu izgraditi bez dozvole, to ne znači da se navedeni radovi mogu bilo kako izvoditi. Obaveza je držati se prostornog plana, pravila struke, a za neke zahvate kao što su npr. bazeni, dječja igrališta, cisterne, sunčani kolektori potrebno je imati glavni ili tipski projekt.

Prilikom ozakonjenja zgrada svakako se ozakonjuju sve pomoćne građevine u funkciji osnovne zgrade, ukoliko su izvedene mimo propisa.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima razdjeljuje objekte na one koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta i na one za koje je ipak potreban glavni projekt. Primjerice, projekt nije potreban za vrtnu sjenicu (do 15 kvadrata), ali jest za bazen ako je vanjski, ukopani i do 100 kvadrata.

Kako se vi, kao potencijalni investitori ne bi zagubili u ovim propisima, preporučujemo da potražite savjet arhitekata ili ovlaštenih inženjera građevine koji sada vode ovakve investicije i u skladu s Pravilnikom, odgovaraju za to da sve bude u skladu s prostornim planovima.

Naposljetku, kada je jednostavna građevina, i to ona za koju je potreban projekt, završena, u spomenutom se gradskom uredu podnosi zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, a na kraju, kao završni čin, slijedi i upis u katastarske knjige.

Investitor je u svakom slučaju dužan prijaviti početak gradnje, u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13).

S Ytongom dobivate

Građenje s Ytong materijalom je brzo, precizno i jednostavno jer su proizvodi lagani, a velikih dimenzija. Ovdje pogledajte kako izgledaju! Ytong porobeton je ekološki termoizolacijski materijal, o čijim dodatnim prednostima možete više pročitati ovdje. Odaberete li neku od Ytong kuća dobit ćete niz pogodnosti, od kojih neke potpuno besplatno. Uvjerite se na ovome mjestu! Ako već imate svoj projekt, i tu smo vam na sluzi. Pogledajte kako!