Energetska obnova kuća – Vlada RH daje novac

Ljudi u Hrvatskoj većinom žive u obiteljskim kućama.

Međutim, istraživanja pokazuju kako je više od pola tih objekata starije od 30 godina. Većina kuća sagrađena je prije 1987. godine. Kako do tada nisu postojali propisi ni pravila o ugradnji toplinske izolacije, današnji je prosječan energetski razred za kuće u Hrvatskoj – E.

Drugim riječima, kako većina kuća nema odgovarajuću toplinsku zaštitu ovojnice i vanjsku stolariju, a nema ni energetski učinkovit sustav grijanja, gubici energije kroz zidove i stolariju su jako veliki, a time i računi za režije.
Pasivna kuća ima malu potrebu za energijom
Kuća energetskog razreda E troši godišnje oko 200 kWh/m2 životne površine.

Ona najvišeg razreda, A+ (u koji spadaju pasivne kuće) trebaju najviše 15 kWh/m2 životne površine godišnje.

Razlika je očita!

Dok čuvate okoliš, živite bolje i plaćajte manje!

Praksa je pokazala da su stanari, samo zamjenom prozora i vrata  na obiteljskim kućama s dotrajalom stolarijom, plaćali i do 30 posto niže račune za grijanje.

Uz dodatno ulaganje, kojim se obnavljaju otvori i fasada, te dijelovi prema tlu, te korištenjem obnovljivih izvora energije ušteda je 80 posto i više na računima za potrošnju energije.

Iz tog je razloga Vlada RH odlučila poboljšati situaciju i pokrenula u Program energetske obnove obiteljskih kuća. Prema tom programu, građani mogu dobiti bespovratna sredstva za obnovu, a trebaju se prijaviti izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poticaji i do 60.000 kuna

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske 2014. godine. Iznos poticaja ograničen je procijenjenom vrijednosti takvih investicija.

Za mjere energetske učinkovitosti Fond može odobriti maksimalno 60.000, 45.000 odnosno 30.000 kuna, a za sustav korištenja obnovljivih izvora energije maksimalno do 24.000, 18.000 ili 12.000 kuna, ovisno o području na kojem se kuća nalazi.

Građani se za bespovratna sredstva prijavljuju na javne natječaje koje objavljuju lokalne jedinice: grad, općina ili županija. Prilažu potrebnu dokumentaciju, poput preslike osobnih iskaznica ukućana, vlasničkog lista, uporabne, građevinske dozvole ili neke druge isprave koja dokazuje legalnost kuće te projektantskog troškovnika odnosno ponude proizvođača ili dobavljača radova.

Lokalne jedinice po potrebi obavljaju terenski pregled prijavljenih kuća i rangiraju prijave sukladno uvjetima natječaja, a građani kojima sredstva budu odobrena dobit će vaučere koje zatim mogu koristiti kao sredstvo plaćanja izvođaču radova.

Natječaje za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu raspisivati i jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave pa stoga informacije o energetskoj obnovi potražite i u svojoj općini, gradu ili županiji.

Obiteljska kuća i kako ju energetski unaprijediti?

Pojam „obiteljska kuća“ obuhvaća zgradu u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje.

Da bi bila „obiteljska kuća“ zgrada mora zadovoljiti i barem jedan od sljedeća dva uvjeta:

  • da ima najviše tri stambene jedinice
  • ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

 

U programu Vlade RH za energetsku obnovu kuće mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće. Energetski učinkovita gradnja i obnova više nemaju alternativu.

Dugoročno gledajući ovakve mjere su isplative, pogotovo uz poticaje kakve nudi Fond. Za obnovu kuća građani mogu dobiti od 50 pa do 82,5 posto bespovratnih sredstava, ovisno o statusu područja gdje žive.

Sufinanciranje ovakvih mjera ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti kućanstava naših građana, smanjenje mjesečnih troškova za energiju i vodu i ukupno poboljšanje kvalitete života. U isto vrijeme, računa se na to da će građani za angažman oko energetske obnove svojih kuća unajmljivati lokalne tvrtke i stručnjake.

Programom je predviđeno kako područja posebne države skrbi, prva skupina jedinica lokalne i regionalne samouprave te otoci i zaštićeni dijelovi prirode od Fonda dobivaju 80 posto, dok lokalna jedinica trebati izdvojiti svega 2,5 posto od ukupne investicije.

Što gore navedeno konkretno znači?

Primjerice, na spomenutim će područjima, za jedan solarni sustav vrijednosti do 30.000 kuna, Fond izdvojiti do 24.000 kuna, dok bi općina, grad ili županija trebala izdvojiti 750 kuna.

Kućanstvo bi, prema tome, za takav solarni sustav trebalo izdvojiti 5.250 kuna.

Zašto se i Vi ne bi uključili?

Poboljšanje kvalitete života u kući i općenito, povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente ciljevi su Programa za energetsku obnovu kuća.

Za poticaj se mogu prijaviti kuće bruto podne površine do 600 m2 ili najviše 3 stambene jedinice, kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira, dakle, nabavu sustava za korištenje obnovljivih izvora energije građanima, tvrtkama, ali i jedinicama lokalne i regionalne samouprave te ostalim institucijama.

Energetski razredi stambenih objekata

Energetski certifikat za Kuću Lipovec napravljenu od Ytonga
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade.

Definicija iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada dalje objašnjava kako se energetski razred za stambene objekte izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade.

Za nestambene zgrade energetski se razred izražava preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Novac za obnovu i tvrtkama, općinama i gradovima

Nisu samo građani oni koji mogu dobiti novac za energetsku obnovu.

Iako Fond sufinancira isključivo sustave za vlastitu uporabu, oni idu kroz neke programe u koje se mogu uključiti građani, tvrtke, ali i jedinice lokalne samouprave, te ostale institucije.

Zagrijavanje potrošne tople vode uz pomoć sunca smanjuje potrošnju drugih energenata za zagrijavanje, a subvencije od 40-80% koje nudi Fond čine takvu investiciju izuzetno povoljnom, odnosno skraćuju rok povrata uloženih sredstava na svega 2-3 godine.
Sufinancira se i energetska obnova stambenih zgrada ili kuća u nizu

DETALJI OKO ENERGETSKE OBNOVE I SUFINANCIRANJA

Vlasnicima obiteljskih kuća koji odluče poboljšati energetska svojstva svoje kuće i to boljom izolacijom vanjskih zidova, ugradnjom vanjske stolarije visokih izolacijskih svojstava, uvođenjem ekoloških prihvatljivog energenta i obnovljivih izvora energije, država daje bespovratna sredstva u visini od 40 do 80% ukupne investicije, ovisno o području na kojem se obiteljska kuća nalazi.

Za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva države vlasnici kuća izravno se javljaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr i u Narodnim novinama u pravilu jednom godišnje objavljuje javni poziv koji sadrži uvjete i način sudjelovanja u Programu.

Bespovratna se sredstva po javnom pozivu dodjeljuju do isteka osiguranih sredstva za tekuću godinu ili do kraja godine, ovisno o tome koja se situacija prva ostvari. Poticanje energetske obnove obiteljskih kuća planira se na ovaj način provoditi do 2020.

Sufinanciranje se odobrava za obiteljske kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, imaju najviše tri stambene jedinice ili im je građevinska bruto površina manja ili jednaka 600 m2. Bespovratna sredstva mogu se dobiti samo za zakonito izgrađene obiteljske kuće odnosno ozakonjene/legalizirane.

Za jednu se kuću mogu dobiti poticaji za više mjera

A) Za energetsku obnovu kuća na područjima posebne državne skrbi, područjima prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode daju se bespovratna sredstva u visini 80 posto cijele investicije. Ukupan iznos poticaja može biti do 168.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 60.000 kn, što je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 24.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije, a isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta, primjerice za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

B) U visini do 60 posto ukupne investicije bespovratna sredstva daju se za energetsku obnovu kuća u brdsko planinskim područjima i područjima druge skupine otoka. Ukupan iznos poticaja može biti do 126.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 45.000 kn, što je i najviši iznos za zamjenu vanjske stolarije. Do 18.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije, a isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta.

C) Do 40 posto ukupne investicije bespovratna sredstva pokrivaju energetsku obnovu kuća u svim ostalim područjima Hrvatske gdje ukupan iznos poticaja može biti do 84.000 kuna, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 30.000 kn, što je i najviši iznos za zamjenu vanjske stolarije. Do 12.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije i isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta.

Postupak prijave za novac za energetsku obnovu

Koristi od energetske obnove su mnogobrojne
Postupak prijave za dobivanje novca je jednostavan.

Nakon objave javnog poziva vlasnik kuće javlja se Fondu, ovlašteni certifikator pregledava kuću te ukoliko ona udovoljava uvjetima zajedno s vlasnikom popunjava potrebnu prijavu.

Troškove usluge energetskog certifikatora snosi Fond.

Na temelju energetskog pregleda vlasnik traži detaljne ponude potencijalnih izvođača radova. Inicijalni energetski pregled kuće ne obavlja se za postavljanje fotonaponskih sustava. Umjesto toga, ovlašteni projektant izrađuje glavni projekt s troškovnikom.

Pribavljena dokumentacija navedena u javnom pozivu dostavlja se na adresu Fonda koji o njoj odlučuje i u roku od 45 dana donosi Odluku i Ugovor o sufinanciranju.

Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda.

Zahtjev za isplatu sredstava upućuje se Fondu po završetku radova. Nakon što su radovi obavljeni, certifikator obavlja završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće koji se upućuje Fondu poštom uz svu ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Isplatu bespovratnih sredstva na račun certifikatora i izvođača radova, Fond obavlja u roku 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Sredstva se mogu isplatiti i na račun vlasnika kuće ako on dostavi dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.
Istraživanja, a i praksa na terenu, pokazala su kako su koristi od energetske obnove obiteljske kuće višestruke, kako za samog vlasnika, tako i za širu zajednicu i Državu.  Povećanjem energetske učinkovitosti postižu se značajne financijske uštede jer se smanjuje potrošnja energije, država time osigurava energetsku stabilnost i neovisnost, čime se povećava sigurnost opskrbe.

Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. U konačnici smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva dovodi do smanjenja emisija ugljičnog dioksida što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva.

Treba i posebno napomenuti kako se mjera povećanja toplinske izolacije ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.

Dobro je znati i ovo…

Energetske uštede u kućanstvima i mjere poticanja istog su jedna od bitnih smjernica europske, ali i nacionalne energetske politike, prema Strategiji energetskog razvoja Hrvatske te 3. Nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost.

Osim programa energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za građane provodi i Program sufinanciranja nabave A+++ električnih kućanskih uređaja.

Informacije o tom Programu kao i o brojnim drugima potražite ovdje.